A CINASz Közlekedési Szakszervezet (CINASz) a BKV Zrt.-n belül működő olyan, meghatározó  reprezentatív érdekképviseleti szervezet, amely hatékony érdekvédelmi tevékenységet tesz  lehetővé.  Tisztségviselőink, ezen belül a különböző feladatokhoz rendelt tisztségek jelöltjei a Választási  Szabályzatunknak megfelelően öt évente megválasztásra kerülnek, akik felelősek azért, hogy a  szakszervezetünk által meghatározott feladatokat végrehajtsák és elvégezzék. A testületek joga  és kötelessége, hogy az elvégzett munkát ellenőrizzék, és tagságunkat tájékoztassák az  eredményekről.  Fontos, hogy tisztában legyünk szakszervezeti tagjaink véleményével, problémáival. Ezt tagjaink  megtehetik személyesen az CINASz irodában vagy tisztségviselőkön keresztül, illetve  elektronikusan (e-mail) vagy telefonon. El kell érni, hogy testületeink és tagjaik a felvetődött  kérdésekben - azt követően, hogy teljesen megvitatta - egységes álláspontot alakítson ki, és azt  képviselje is a különböző fórumokon.  Legmagasabb döntéshozó szervünk, a Bizalmi Testület (BT)dönt az előttünk álló feladatokról. A  testület joga és kötelessége, hogy költségvetésünket elfogadja, az éves bérmegállapodás  előkészítését elvégezze és az aktuális feladatokat meghatározza  A főbizalmik alkotta elnökség végrehajtja a BT döntéseit, és operatív tevékenységet végez.  Meghatározó szerepe van az információ áramlás folyamatos biztosításában, szükségszerűen a  BT felhatalmazásával - rendkívüli esetben, saját hatáskörben - dönt az aktuális kérdésekben a  Szervezeti és Működési Szabályzatunknak megfelelve. Az elnökség a végzett munkájáról  beszámol, rendszeresen emlékeztetőt készít. Az elnök, alelnök és helyettesei felelnek azért, hogy a feladatok a megjelölt határidőre  teljesüljenek. A felépített rendszer szerint kiosszák a feladatokat és ellenőrzik végrehajtásukat. A  szabályzatok szerint végzik tevékenységüket, felelősek a gazdálkodásért és a testületek által  meghatározott feladatok végrehajtásáért. Folyamatos beszámolási kötelezettségükkel segítik a  tisztségviselők munkáját. Az előírt módon hívják össze a testületeket és tájékoztatják a tagokat az elvégzett feladatokról, valamint tervezik, előkészítik, és vezetik a tárgyalásokat a részükre  meghatározott feltételek szerint.  Figyelembe kell venni a budapesti közösségi közlekedés helyzetét, a vállalatnál működő  szakszervezetek törekvését, érdekvédelmi tevékenységét.  Működésünk eredményességének javítása céljából szakmai felkészültségünket folyamatosan  fejleszteni szükséges. Testületeink számára az aktuális és szakszervezetünket erősen  befolyásoló kérdésekben előadásokat szervezünk. Igénybe vesszük az ÉTOSZ szakembereit,  valamint az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének előadóit. Indokoltnak tartjuk olyan külső  előadók bevonását is, akik segítenek a különböző konfliktus helyzetek megoldásában.  A BT.-t alkotó bizalmik munkája egyre felelősségteljesebb. A munkavállalók közvetlen  kapcsolattartója, akinek nem csak az információ közvetítés a feladata, hanem meghatározóan  képviselnie, irányítania, összefognia kell csoportját. A tisztségviselő munkájának támogatása,  segítése elengedhetetlen.  Természetesen elkerülhetetlen az önképzés fontossága. A magasabb tisztségeket betöltő  képviselőktől elvárás a magas színvonalú érdekvédő tevékenység. A tanfolyamok, iskolák elvégzése  önmagában kevés. A szakszervezet feladata, hogy szakkönyvek, folyóiratok, törvényi változások  írásos dokumentumai naprakészen álljanak a tisztségviselők rendelkezésére.  A tisztségviselők feladata és kötelessége, hogy a rendelkezésre álló információkat, érdekvédelmi  tevékenységükhöz felhasználják. Ezzel lehetővé válik, hogy ne vesszen el az információ, és minél  szélesebb körben legyen felkészült a szakszervezet testülete, elnöksége, ezáltal elérve azt, hogy  egységes képviseletet alakítsunk ki. Ezt a célt szolgálja honlapunk létrehozása is, melyet 1996  januárjában hoztunk létre és 2010 februárban újítottunk meg. Az információáramlás egyik  legmodernebb változatának alkalmazása komoly előrelépést jelentett, ezzel is növelni kívántuk az  információcsere illetve tájékoztatás hatékonyságát tagjainkkal.  Szakszerveztünk alapfeladata az érdekvédelmi tevékenység. Az utóbbi években viszont elvárásként  jelentkezik, hogy különböző szolgáltatást is nyújtsunk tagjainknak. A CINASZ folyamatosan halad  ezen az úton. A mai kornak megfelelően ügyvédi háttérrel működve jogsegély szolgálatot  üzemeltetünk, segélyezési szabályzatunk van. Támogatjuk a nehéz anyagi helyzetbe kerülő  kollegákat, a hosszabb táppénzes állományban lévőket, valamint a kórházi kezelésre szorulókat  szintén tudjuk segélyben részesíteni. Támogatjuk tagjainkat, illetve családjukat tagunk vagy  közvetlen családtagja halála esetén, illetve gyermek születése esetén is.  Szolgáltatásaink közé tartozik a különböző rendezvények támogatása. közösségi  programjainknak nagy hagyománya van. Szervezünk ünnepséget, nőnap, majális és évzáró  rendezvényeket.  Évekig bérlünk üdülőt Gárdonyban a velencei tó mellett, de terveink szerint meg tudtuk vásárolni  ezt az ingatlant, és a bontást követően 2009-ben egy gyönyörű korszerű új épületet építettünk sok-  sok társadalmi munkával, rekord gyorsasággal. Ezzel a továbbképzési központtal és üdülővel  tovább tudtuk emelni szolgáltatási színvonalunkat, tagjaink nagy örömére.  Több éve már, hogy azon szakszervezeti tagokat, akik hosszabb ideje támogatnak bizalmukkal,  jubileumi évfordulók kapcsán kisebb ajándékkal, oklevéllel köszöntünk.  Fontos feladatnak tekintjük a lehetőség szerinti taglétszám, növelést. Folyamatosan vizsgáljuk  annak lehetőségét, hogy milyen stratégia kidolgozása segíthet olyan megoldást találni, amivel a  jelenleg még nem szakszervezeti tag munkavállalók felé megjeleníthetünk egy olyan követendő  irányt, mellyel azonosulni tudnak, ezáltal megteremtődhet az egy szervezetbe tömörülés  lehetősége.  Fentieket összefoglalva rajtunk és tagságunkon múlik, hogy mennyire tudunk élni lehetőségeinkkel  és milyen színvonalon tudjuk folytatni érdekvédelmi tevékenységünket.  Reméljük rövid tájékoztatónkban sikerült tömören rámutatni szakszervezetünk alapvető  célkitűzéseire és bemutatni szervezetünk működését.  Amennyiben észrevételed vagy kérdésed merülne fel szakszervezetünkkel kapcsolatban, a  honlapunkon található elérhetőségeken ezt megteheted.  Ha még nem vagy tagunk, várunk tagjaink közé! Köszönjük, szíves érdeklődésedet szakszervezetünk iránt. A CINASz Közlekedési Szakszervezet bemutatása
Névnap és dátum script
vissza a fő oldalra vissza a fő oldalra
CINASZ Közlekedési Alapszervezet honlapja